Consellos para a primeira experiencia de Docencia Compartida
Antonio A. Márquez Ordóndez :: Si es por el maestro... nunca aprendo


Unha das preguntas máis importantes que debe dirixir o noso sistema de educación debe ser "Como?" As formas, métodos e modelos son a guía para propiciar os cambios, para alcanzar os "Que?" e os "Para que?".

Por iso é que sempre que propoño algo tento ofrecer un Como para que se poida pór en práctica na aula.

Hai unha semana aproximadamente, publiquei neste blog unha entrada chamada "Maestros de Pedagogía Inclusiva: Salid del "aulario!" e hoxe gustaríame dar algúns consellos a aqueles que na súa persoal intimidade docente queren facelo.

Estuda as túas opcións
Unha vez que tomes a decisión de saír do "aulario" o primeiro que debes facer é valorar as túas propias opcións e as túas propias limitacións. A posibilidade de ofrecer apoio educativo dentro da aula ordinaria esixe unha gran cantidade de estratexias didácticas e un despregamento de recursos docentes que tes que ter presente. Por iso, saír do "aulario" debe ser unha decisión pautada, planificada, e ensaiada. Non é un cambio que se produza da noite para a mañá, nin pola túa banda, nin por parte dos compañeiros do centro que veñen sufrindo durante décadas do virus da falsa "liberdade de cátedra".

Enuméroche os principais aspectos que debes ter presente cando tomes a decisión:

Asegúrache de que o Equipo Directivo coñece e respecta este modelo de participación do alumnado con NEAE nas aulas. Non imos esperar a que o promovan ou que o inicien, pero si está na nosa man proporlles a nosa idea de cambio. Necesitamos un mínimo apoio desde a dirección para que o noso cambio inclusivo progrese. Cando existen políticas do centro que manifesten un achegamento á inclusión, os compañeiros acéptanas de mellor grao. E se ademais se recolle en Claustro e Consello Escolar moito máis aberto o camiño.

Considera ao Orientador/a de referencia como un apoio que che asesore na túa proposta. Pídelle consello, asesoramento, modelos de aprendizaxe, boas prácticas de referencia... Pero sobre todo pide que medie en todo o proceso que vas emprender. El é o responsable máximo de atención á diversidade no teu centro e ten a obrigación de abrirche o camiño ante os teus compañeiros. Desde aquí debemos solicitar a este orientador ou orientadora que nos apoie de cara á participación do Equipo Docente na presenza, participación e progreso dos nosos alumnos nas dinámicas das aulas ordinarias.

Elixe a un alumno co que creas que o proceso de participación na aula non será demasiado difícil. Comeza a experiencia con alumnos que teñan dificultades específicas na aprendizaxe, con Adaptacións non Significativas que che permitan un primeiro achegamento á docencia compartida. Vive e goza esta experiencia, valora os proles e os contras que atopes. Propón cambios durante o proceso. Aprende desde unha experiencia con poucas complicacións. Xa as iremos complicando conforme suba o índice de inclusión no centro.

- Aínda que o alumno debe ser o centro da acción educativa, ademais de realizar unha adecuada elección do alumno, é moi importante elixir correctamente ao profesor co realizarás a túa primeira experiencia de docencia compartida. Como todo na vida, a túa primeira experiencia pode marcar o destino do proxecto. Elixe unha persoa coa que teñas empatía, que consideres que teña predisposición a colaborar e sensibilidade e comprensión cara á participación de todos. Isto axudarache a debater, comprender e axustar toda a túa experiencia para extrapolarla a outras situacións con docentes menos "sensibles".

Debes chegar a un consenso importante co docente titular en canto ao papel que xogaredes ambos dentro da aula, os métodos que levaredes a cabo na aula para que o ACNEAE participe, as formas de presentar as actividades aos diferentes alumnos, as axudas que terá o titular cando o mestre de Pedagoxía Inclusiva non estea na aula... Para iso lémbroche unha entrada deste post onde aclaraba as diferentes formas de afrontar a Docencia Compartida, nunha escaleira de maior a menor grao de inclusión dos alumnos. A coordinación debe ser o selo da vosa relación.

Comeza cunha incorporación prudente á aula ordinaria, un tempo que vos permita a ti, ao docente titular, ao grupo clase e ao teu alumno elixido asimilar os cambios. Establece ao principio unha entrada á aula que non exceda a sesión semanal, preparando adecuadamente esta sesión e alternándoa cos apoios previos e posteriores que lle ofrecerás ao teu alumno en a Aula de Apoio á Inclusión. Non esquezas que eses apoios deben virar ao redor da participación do teu alumno na UDI do grupo clase. Cando os resultados arroxen avances para todos, ve ampliando o horario de atención na aula.

Decide en que área ou áreas se dará este proceso inclusivo. Elixe sempre unha área na que te sintas cómodo prestando o teu apoio, tanto ao teu alumno como ao resto do grupo clase. Sobre todo nos casos nos que o voso traballo se desenvolva en Secundaria, xa que existen áreas moi técnicas e específicas que escapan ao noso coñecemento. Si a área é coñecida por ti achegarache seguridade á hora de expor estratexias para a eliminación de barreiras, modificación da proposta curricular e asunción de roles de guía da sesión cando fixese falta.

- Elixe a UDI na que realizarás o teu primeiro apoio dentro do grupo. Estuda con antelación a UDI, debate co seu profesor o seu proceso de implementación na aula. Coñece ben a tarefa, o produto final, as fases polas que pasará, a secuencia de actividades e os seus correspondentes exercicios. Planifica os apoios que necesitará o alumno para traballala co maior índice de participación e progreso. Estes apoios, en principio, serán simultáneos: en aula ordinaria e en aula de Pedagoxía Inclusiva como comentamos. Lembra que estamos nun proceso gradual de cambio. Aínda que a nosa proposta sexa de escaso apoio na aula ordinaria, estamos a dar pasos cara a adiante.

- É importante que nesta primeira experiencia inclusiva recollas evidencias dos progresos do teu alumno con NEAE, pero tamén da evolución do grupo e do grao de satisfacción dos docentes implicados. Isto axudarache a abrir portas no futuro e marcar liñas directrices no centro que propicien o cambio de mentalidades cara a culturas máis inclusivas. Sírveche de diarios de campo, rexistros de observación, rúbricas que valoren os diferentes niveis de desempeño de todos os alumnos; e sobre todos rúbricas que valoren o grao de participación dos ACNEAE nas tarefas.

O mellor indicador para valorar o éxito da túa experiencia inclusiva é "a felicidade do alumno". 
Sempre ten ese criterio por diante dos demais.

Se este criterio se cumpriu por riba dos demais, pero ademais alcanzáronse as Tres Pes (Presenza, Participación e Progreso) dos teus alumnos, elabora, con axuda do Equipo de Orientación do teu centro unha proposta de revisión do Plan de Atención á Diversidade na que se propoña a inclusión educativa como unha medida educativa que debe recollerse en todas as políticas inclusivas do centro.

Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »