Orixe social, sobrecualificación e o paradoxo de Bourdieu


José Saturnino Martínez García :: INEE


No recente artigo académico Sobrecualificación dos titulados universitarios e mobilidade social indaguei nas relacións entre sobrecualificación e orixe social. A pregunta a responder era saber se a orixe social é importante na inserción laboral dos titulados universitarios, no sentido de que conseguen un traballo acorde á súa titulación, ou se pola contra traballan en empregos de menor cualificación, é dicir, se están sobrecualificados. Cando comecei a investigación esperaba atopar un forte efecto da orixe social sobre a probabilidade de estar sobrecualificado. Tiña en mente as ideas dun dos sociólogos máis influentes da segunda metade do século XX, Pierre Bourdieu. Para el, vivimos nun mundo no que as posicións sociais ofrécense teoricamente segundo o criterio de igualdade de oportunidades, pero na práctica, as familias de alta posición social, baixo esta aparencia de universalismo e equidade, conseguen reproducir na seguinte xeración as súas posicións sociais. A escola non sería máis que unha forma de dar lexitimidade á reprodución social, unha alquimia pola que posición social se converte aparentemente en mérito individual, e o mérito pasa a ser o criterio lexítimo para ocupar unha determinada posición social. O Gráfico 1 apoia esta hipótese, pois os fillos de persoas con estudos superiores (universidade, FP 2 ou CSFP), chegan á universidade nun 70%, mentres que se o pai non ten estudos, quedan no 22,0%. Discútese se esta relación mantívose constante no tempo ou diminuíu, e quizais España sexa unha excepción no sentido de que posiblemente aumentou a desigualdade de oportunidades.

Gráfico 1. Porcentaxe de persoas con título universitario, segundo nivel de estudos do pai


Fonte: Poboación ocupada entre 25 e 65 anos nos microdatos de PIAAC (OCDE 2012)

Pero o obxectivo da miña investigación era máis específico: saber se unha vez que todos alcanzaron a mesma titulación, o mercado de traballo trátaos en igualdade de condicións, ou pola contra, aínda se nota a orixe social. O indicador de trato da orixe social no mercado de traballo que tomei foi a sobrecualificación, un indicador complexo de medir. Hai polo menos tres familias de medicións estándar. Por unha banda a “obxectiva”: tense en conta que permite facer o título e cales son os requirimentos do posto de traballo, e a partir do desaxuste entre ambas as definicións, decídese se a persoa está sobrecualificada. Doutra banda, a subxectiva: pregúntaselle directamente ao entrevistados se consideran que están sobrecualificados. Por último, está a sobrecualificación estatística, que ten en conta o nivel medio educativo de quen ocupan un posto de traballo, e a partir de aí compara se unha persoa está moi por baixo da media do seu posto de traballo. Ademais, PIAAC (coñecido como o PISA de adultos) permite innovar noutras formas de medir a sobrecualificación, segundo competencias e non só titulación, como é máis habitual. As diferentes formas de medir a sobrecualificación adoitan arroxar datos diferentes, polo que todo apunta a que miden aspectos diferentes do mundo laboral e educativo.

A hipótese máis netamente bourdiana  é considerar que, unha vez finalizada a universidade, a orixe social séguese notando á hora de buscar traballo. Os datos dan a razón a Bourdieu cando falamos de sobrecualificación obxectiva e subxectiva, pero non ás estatísticas, xa sexa baseadas no nivel de estudos ou nas competencias. As diferenzas entre orixe social alto e baixo son duns 10 puntos porcentuais, como se observa no Gráfico 2.

Gráfico 2. Porcentaxe de ocupados en sobrecualificación  (obxectiva e subxectiva) segundo o nivel de estudos do pai


Fonte: Poboación ocupada entre 25 e 65 anos nos microdatos de PIAAC (OCDE 2012)

As diferenzas distan de ser tan grandes como as que viamos no acceso á universidade, e os resultados non son do todo concluíntes ao variar, segundo como midamos a sobrecualificación. Quedan pois, cuestións por investigar, así como explorar explicacións máis detalladas, como a influencia da rama de estudos (humanidades, enxeñarías, etc…) ou o tipo de competencias non académicas que se esixen nos postos de traballo, como capacidade de liderado, influencia ou autonomía. Neste sentido, no citado artigo realizo unha primeira exploración  e parece que as persoas de orixe social baixo puntúan de forma máis alta nestas competencias “brandas”. Isto poderíase explicar pola sobre-selección á que están sometidos: son tan poucos os que chegan á universidade que teñen máis aptitudes non estritamente académicas. Como o propio Bourdieu, que era de clase media baixa rural. 

Poderiamos falar pois, do paradoxo de Bourdieu, no sentido das persoas de clases populares que chegan á universidade teñen máis características asociadas ao éxito profesional que as estritamente académicas.


* Esta investigación contou con apoio técnico e económico do INEE. Desenvolveuse no contexto da rede INCASI, con fondos de Horizon 2020 da UE (Marie Skłodowska-Curie GA Non 691004) e coordinado por Dr. Pedro López-Roldán e do proxecto CIEDES, dirixido por Olga Saído (CSO 2011-30179-C02-01 do Ministerio de Ciencia e Innovación). As institucións financiadoras non se responsabilizan das opinións aquí expresadas.


Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »