Orientacións para intervir en casos de discalculia e dificultades de resolución de problemas matemáticos
Investigación en EducaciónDiscalculia:


Propostas de contidos e actividades:

A. Nocións previas:
 1. Conceptos básicos: Cuantificadores (poucos, moitos, case, algúns, máis, algún...). Competencia curriculares da etapa de Educación Infantil (si é pequeno, pasarlle unha proba).
 2. Identificadores: “diferente”, “igual”, “como...”.
 3. Outros conceptos: Pór, quitar, xuntar...
 4. Actividades de orientación espacial e temporal, incluíndo crebacabezas. Sobre todo facer fincapé nas nocións esquerda-dereita, arriba-abaixo, etc., fundamental á hora de realizar operacións aritméticas.
B. Noción de número:
 1. Concepto de cantidade. Uso de cartas de iniciación numérica, ábacos, dominó básico.
 2. Conservación da cantidade. Experiencia das dúas garrafas de Piaget. Xogos con balanzas.
 3. Correspondencia termo a termo. Fichas de diferentes cores a emparellar. Facer filas coa mesma cantidade de escarvadentes. Uso do xogo “Xogando a contar” (actividade: “Comenúmeros”). Xogos con cartas, dominó. Actividade de siluetas e vestidos. Apariencia perceptiva de fila (dous grupos de cantidades, iguais, pero unha coas pezas máis separadas, onde hai máis?).
 4. Seriación e clasificación. Bloques lóxicos de Dienes, cartas de iniciación, cartas de formas e figuras, dominó de figuras xeométricas, crebacabezas de números. Ordenar regletas de forma secuenciada, de menor a maior lonxitude. Actividades de “maior que-menor que”. Xogo “Underwater learn”. Uso do xogo “Xogando con números” (actividade “Cadeas de números”). Xogos con bloques lóxicos de Dienes. Clasificar obxectos caseiros pola súa forma (redondo, cilindro, cadrado, etc.). Analizar diferentes froitas e relacionalas (diferenzas e semellanzas). Ordenar unha serie de vasos que conteñen diferentes cantidades de auga. Usar regletas para clasificar. Fichas de razoamento lóxico. Ordenar regletas por tamaño.
 5. Concepto de número, presentando os números por orde na recta numérica. Aprender os nomes dos números. Trazo dos números e asociación entre grafía e símbolo. Ditado de números. Recursos a utilizar: Regletas Cuissenaire (coñecer os números), ábacos, escaleira numérica, cartas (paridade), cubos, xeoplanos. Xogo “Quen ten unha carta que...?”. Ditado de números no ábaco. Xogo de balanza (o dos monitos). Cancións “Son un cando estou só” e “O dez cachorros”. Xogos co dominou. Traballar a memoria visual coas cartas numéricas (dobralas mesmo pola metade). Identificar números con partes do corpo e obxectos (ej: dous ollos = un oito, o nariz = 6...). Actividades para iniciar ao número: Procura de conxuntos equivalentes, establecemento dun patrón físico, ordenamento de patróns, diversidade de aparencia de patróns, aplicación da cadea numérica (Martínez Montero).
 6. Descomposición de números. Recursos a utilizar: Ábacos, regletas, calculadora. Utilización do xeoplano para descompor unha centena en decenas e unidades. Iniciación ao cálculo.
 7. Cálculo verbal. Principios do cálculo. Escribir os símbolos dos números a medida que vai contando. Secuencias de exercicios para a adquisición dos niveis da cadea numérica: Disposición de obxectos ao contar, contar de dous en dous, contar cara a adiante, contando cara atrás, subir e baixar pola cadea numérica (Martínez Montero). Uso do xogo “Xogando con números” (actividade “aprendendo a contar”). Contar os días do calendario. Contar os cadrados formados no xeoplano (iniciación ao cálculo de áreas). Abstraer a cantidade total que hai nun grupo de elementos sen necesidade de contar un a un (cantidades pequenas). Facer tarefas que repasen os contidos anteriores para así conseguir interiorizar mellor o concepto de número (clasificación, orde, establecemento de correspondencias...).
 8. Ordenación de números. Comparacións. Actividades con regletas Cuissenaire, cartas. Actividades sobre a recta numérica e o sistema de numeración decimal (B.A.M). Cálculo de unidades, decenas e centenas (Aguilar). Actividades de representación, de partición e de agregación de números, tratamento do dez e do cero (Martínez Montero).
 9. Primeiras sumas e restas. Ter en conta a secuencia de aprendizaxe proposta por Martínez Montero, aprendizaxe das táboas de sumas e dos feitos numéricos. Uso do dominó simple, canicas e plaquetas de Herbinière-Lébert. Comprensión das operacións e inicio ao cálculo mental. Coñecemento dos diferentes símbolos gráficos utilizados en cada operación, e dos termos verbais asociados (sumandos, minuendo, sutraendo, etc.). Reversibilidad das operacións. Operacións sobre a recta numérica. Recursos a utilizar: Regletas (equivalencias incluído), ábaco, cartas, dominou de sumas e restas, calculadora. Secuenciación de contidos lóxica (sumas e restas sen levadas, dunha soa cifra, con dúas cifras pero sen levadas, con levadas, etc.). Uso de conxuntos de obxectos para explicar as operacións aritméticas. Formas de presentar os datos e apoios alternativos, sumandos que non se gastan”, secuencia de axudas, algoritmos alternativos para realizar sumas. A táboa de restar materiais para exercitarse na súa aprendizaxe. Algoritmos alternativos e tratamento das levadas: Engadir números no mesmo orde de unidades, achar o complemento a dez do sustraendo. Procedemento por igualación, procedemento de subtracción, simultaneidade de sumas e restas (Martínez Montero).
 10. Inclusión da parte no todo. Conceptos de cardinalidad e ordinalidad. Utilizar listas de números cardinales e ordinales. Presentarlle unha fila con bólas de madeira, por exemplo seis de cor verde e tres de cor amarela. A continuación diríaselle: “Aquí tes bólas de madeira, unhas son de cor verde e outras amarelas, con que bólas faríase un colar máis longo, coas verdes ou coas de madeira?”. Actividades cos pentaminós, incluíndo aplicacións da tableta. Motivación/premio: Xogar unha partida ao Tetris.
 11. Signos: Igualdades entre operacións. Recursos: dominó, calculadora.
 12. Cálculo: Actividades manipulativas con materiais. Uso de materiais didácticos de matemáticas (ábacos e regletas). Operacións aritméticas desde a recta numérica, incluíndo fraccións e números decimais (chegados o caso). Fichas de actividades adaptadas á idade e nivel educativo (incluíndo algunhas novas técnicas como “multiplicar en encadeado”). Entender o valor de posición dun número nas operacións aritméticas. Uso do xogo “Jugando con números” (actividade “Calcular”). Utilizar os xogos “Pipo Astromath” e “Math Puzzles”. Aprendizaxe da multiplicación e da división (si están no curso oportuno). Reforzo do algoritmo tradicional da multiplicación (dando sentido aos factores, dando sentido aos produtos, multiplicación por dúas cifras). Novos formatos (multiplicación exipcia, potencias de dez) (Martínez Montero). Formato alternativos para a división (inserción cabeceiras no dividendo e divisor, inclusión de restos parciais, flexibilidade en cocientes, transformación de dividendos, tratamento integral do dividendo e do cociente). Si pedimos memorizar algunhas táboas, si é un alumno con discapacidade cognitiva, solicitarlle memorizar polo menos as táboas de uso máis frecuente, 2, 3, 5 e 10. En operacións máis complexas, si é un mozo con Síndrome de Down, usar a calculadora. Aplicar o cálculo ao uso de moedas.
 13. Actividades para entender os feitos numéricos ou aritméticos. Propiedades conmutativa, distributiva, asociativa, etc. Predicir feitos numéricos a partir doutros coñecidos, usando como principios as propiedades ou as relacións entre operacións. Recuperalos da memoria. Utilizar rectángulos feitos no xeoplano ou follas cuadriculadas (figuras cuadriculadas) para explicar as propiedades da multiplicación e da división.
 14. Estimación aritmética.
 15. Actividades para mellorar a atención.
 16. Repaso: Utilizar actividades do programa “Matemáticas con PIPO” e as aplicacións do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.
 17. Resolución de problemas aritméticos, con representacións gráficas. Problemas partindo do nivel e idade do alumnado. Si realizamos problemas de xeometría, utilizar o xeoplano electrónico ou analóxico como recurso didáctico. Tamén podemos usar pentominós.
 18. Xogos coa calculadora para reforzar a aprendizaxe de conceptos e propiedades matemáticas.
 19. Concepto de “Fracción”: Utilización de dobleces de papel. Fraccións equivalentes. Representación na recta numérica. Pastel partido en anacos. Razón entre dous conxuntos. Operacións con fraccións (representalas con diagramas). Os números decimais e a súa representación (recta numérica, diagramas, bloques aritméticos multibase).
 20. Probabilidades: Diagramas. bolsa de bólas, dados, ruletas, calculadora, táboa de números aleatorios. Práctica dos cazadores e os patos. Experimento de sacar moedas dun tipo ou outro usando dados, ruletas, calculadora (#Ran) e a táboa de números aleatorios (Método Montecarlo). Urna con bólas brancas e negras, analizar supostos prácticos: Probabilidade de sacar polo menos unha bóla negra si sacamos dúas bólas da urna, sacar todas as bólas negras, sacar dúas bólas brancas e unha negra (primeiro representar todos os sucesos posibles e logo as probabilidades).
 21. Construír figuras xeométricas usando papel. Papiroflexia.
 22. Actividades con poliminós. Construción de figuras utilizando policubos.
Segundo o nivel no que se atope o alumnado e como vaia evolucionando co paso do tempo, traballaranse contidos relacionados co currículo da área de Matemáticas, utilizando fichas e recursos que permitan favorecerlle a comprensión dos contidos. Para favorecer a comprensión dos contidos, utilizaranse representacións gráficas.

Nun futuro, si traballásemos outra contidos da área de Matemáticas, partiriamos dos seguintes principios:
 • Xeometría: Niveis de Van-Xee.
 • Medida: Principios de Inskeep.
 • Estatística e probabilidade: Simulacións.
C. Reforzo de coñecementos.

 1. Contar e representar.
 2. Determinar o seu un número é par ou impar.
 3. Cálculo mental.
 4. Ordenar números de menor a maior, e viceversa.
 5. Actividades Orde numérica.
 6. Fichas de procesamiento numérico.
 7. Outras actividades: Talleres matemáticos, xogos matemáticos, sudokus, xogos con cartas de fraccións, xogos de cálculo variado, dominou de fraccións, debuxos secretos, crucigramas de números romanos, crucigramas de sumas e restas, bingo de multiplicacións, bingo de fraccións.
 8. Cadernos de Progresint: “Estratexias de cálculo e resolución de problemas”.
D. Funciones executivas
 1. Aplicacións educativas: “Cut de Rope”, “Building Game”, “Hair Salon”, “Memory Training”, “Toca Kitchen”.
Recursos didácticos:

Para ensinar calquera propiedade, utilizaremos todos estes recursos, deseñando actividades que lle axuden a entender o concepto de número, os sistemas de numeración e as operacións aritméticas básicas:

 • Regletas Cuissenaire.
 • Ábacos.
 • Bloques lóxicos de Dienes.
 • Plaquetas de Herbiére-Lébiert.
 • Balanza numérica ou de operacións.
 • Grupos de obxectos. Conxuntos.
 • Cartas numéricas. Barallas de cartas.
 • Crebacabezas de números.
 • Dominou.
 • Calculadora.
 • Xogos de mesa tradicionais.
 • Bloques aritméticos multibase.
 • Xeoplano.
 • Pentominós.
 • Recursos caseiros e materiais non didácticos (canicas, escarvadentes de dentes, vasos, etc.).
 • Recursos TIC (aplicacións na tableta, xogos de computador, recursos virtuais e simulados...).
Resolución de problemas matemáticos:

Estratexias didácticas:
 • Terase en conta a secuenciación de tipos de problemas achegada por Martínez Montero e Manuel Aguilar, para así graduar en grao sumo simple a máis complexo os tipos de problemas aritméticos existentes (cambio, combinación, comparación e igualdade), tanto para a estrutura aditiva como a multiplicativa.
 • Empezar utilizando materiais manipulativos para ter unha experiencia previa, e mesmo realizar simulacros. Traballar a comprensión lectora (coidaremos a escritura dos problemas, que sexa unha linguaxe sinxela e os datos aparezan de forma ordenada, sobre todo ao principio), e comezar utilizando sumandos pequenos para aos poucos ir aumentando o nivel (logo podemos inicialos ás decenas exactas).
 • Utilizaranse os diagramas básicos de representación de cada tipo de problema, para facilitar a comprensión destes problemas, entre outras axudas que enumeraremos máis adiante.
Metodoloxía interaccionista entre docente e alumno:

 1. Exploración de concepcións sobre o contexto onde se expón o problema. Por exemplo, si é sobre as compras, preguntarlle si vai cos seus pais a facer as compras e si axúdalles...
 2. Análise dos datos que achega o problema. Extracción deles.
 3. Representación gráfica do problema. Relacións entre os datos.
 4. Realizar preguntas: Que nos di o enunciado? que datos solicítanme? necesito achar algún dato concreto? hai algún dato que me sobre?, etc.
 5. Realización das operacións aritméticas relacionadas, facendo as probas correspondentes. Xustificar todo.
 6. Avaliación dos resultados: Probas, realizar o problema ao revés, revisión dos procedementos utilizados...
Utilizaranse unha serie de axudas partindo do diagnóstico que se realizou. A medida que vaia progresando, iranse reducindo estas axudas. Si una delas non lle serve, pasamos á seguinte axuda. Entre elas, atópanse as seguintes:
 • Continua interacción entre docente e alumno. Iránselle facendo preguntas para o propio alumno vaia entendendo e descubrindo como resolver o problema.
 • Material manipulativo ou fichas: Ábacos, regletas, bloques aritméticos multibase, Xeoplanos, canicas, bloques e cubos de Lego, cartas numéricas, escarvadentes de dentes, fichas e dados do parchís, fichas de póker,...Utilización de fichas de “Solución de problemas usando Material Concreto”. Pódense utilizar os mesmos recursos que para intervir con alumnos con discalculia.
 • Láminas e debuxos que representen o contexto do problema. Unha pequena cartolina para os problemas de combinación (parte-todo) e cambio, e dúas cartolinas de tamaño diferente e en sentido vertical para os problemas de comparación e igualación.
 • Axudas textuais: Trátase de reescribir o problema de maneira que sexa máis comprensible. Deixar clara a acción temporal, os datos que sabemos e non sabemos, palabras crave, etc. Combinar con fichas de “Solución de problemas interpretando a información dada”, para tentar que aos poucos el realice estas deducións.
 • Representación lingüística do problema: Represéntanse os datos do enunciado do problema, no seguinte esquema: “O que sei” e “O que non sei”. Introducir esta idea no esquema tradicional de “Datos-Operacións-Resultados”.
 • Diagramas onde se representen os problemas. Uso de fichas de resolución de problemas de “Solución de problemas usando Representación gráfica” e “Gráficos de barras”. Á hora de secuenciar os problemas, primeiro usaremos os de cambio e comparación con predominio “cambio-unión” (1º), cambio, comparación e combinación (2º) e cambio, combinación e igualación (3º).
 • Fichas de auto-instrucións para a resolución de problemas matemáticos. Si vémolo conveniente, aplicarlle oPrograma de Adestramento de instrucións escritas de Orientación Andújar.
 • Si é un alumno con discalculia ou que aínda necesita reforzar o cálculo, deixarlle os persoais coas táboas de sumas, de restas, de multiplicacións e de divisións.
 • Estratexias de razoamento, onde o alumnado deba pensar como será o resultado. Por exemplo: o resultado final será maior ou menor que o primeiro dato que manexamos? o suxeito ou protagonista do problema obtén máis ou menos cantidade?, etc.
 • Axudas metacognitivas: Revisar, avaliar e supervisar a aplicación das axudas anteriores. Incitarlle a que comprobe si é correcto ou non a operación ou decisión tomada, ou si está a utilizar e comprendendo o proceso de resolución que está a levar a cabo (por exemplo: coloquei ben os datos dentro do esquema?).
Resulta conveniente solicitarlle que predizca en todo momento o que toca facer en cada paso que vaiamos tomando para resolver o problema. En todo momento reforzaremos os seus progresos, encomiando os seus avances e animándolles cando se atascan ou cometen erros. Ao final do proceso, pedirémoslle que se auto-avalíe como traballou ao longo do día.

Ademais, posuímos os seguintes recursos:
 • Fichas e cadernos con problemas de matemáticas de Educación Primaria e primeiro ciclo de ESO.
 • Libros de texto de Matemáticas (Educación Primaria e ESO).
 • Problemas de razoamento lóxico interactivos (CEIP Loreto).
 • Fichas con problemas que presentan solucións diferentes. Son, á súa vez, orientativos para elaborar os nosos propios problemas. Unha idea podería ser a de expor problemas a resolver dentro da comunidade. Problemas que poidan ser reais, e que para resolvelos sexan posibles diferentes solucións. Desenvolver con isto a creatividade. Non soamente problemas de facer números, senón problemas da vida real co obxectivo de que se afaga a analizar os datos e planificar unha estratexia para a súa resolución.
 • Fichas onde se lle incita ao alumnado a inventarse un problema. Darlle datos e que el se invente os problemas.
 • Problemas con diferentes restricións.
 • Videoxogos que lle permitan desenvolver as funcións executivas: “Cut the Rope”, “Pushover”, “Lemmings”...
Como proposta cando avance, exporlle problemas de razoamento lóxico como os seguintes: Categorizar e agrupar, xogos de lóxica, xogos de números, categorizando con diagramas, canto vale cada figura...

Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »