Persoas Altamente Sensibles


Asociación Española de Profesionales de Alta Sensibilidad


Quen son as Persoas Altamente Sensibles?
As Persoas Altamente Sensibles son un grupo de poboación cuxos membros presentan un sistema nervioso particular. É este funcionamento especial o que lles proporciona unhas características biolóxicas que se reflicten en todos os aspectos de a personalidade.

Estas persoas presentan o que comunmente chamamos Alta Sensibilidade ou Sensibilidade Ambiental (Enviromental Sensitivity). Cientificamente o termo está ligado ao campo de investigacións relacionadas con a Sensibilidade de Procesamiento Sensorial, a Vantaxe Sensitiva, a Sobreexcitabilidad ou a Sensibilidade á Contorna entre outros tags.

Segundo as actuais investigacións a Alta Sensibilidade está presente nunha ampla porcentaxe da poboación que alcanza aproximadamente o 30%. Con todo, dentro deste grupo tamén existen subcategorías diferenciadas, estando é o seu extremo maior un subgrupo que suporía entre un 8-12 % da poboación total.


Que é PAS?
O acrónimo PAS provén da tradución literal ao galego de Highly Sensitive Person, termo polo que se popularizou este grupo de poboación. Así, atopamos HSP en inglés do mesmo xeito que utilizamos en español PAS para Persoas Altamente Sensibles ou Sensitivas, sendo o primeiro destes o máis estendido.


Como son as Persoas Altamente Sensibles?
Estando esta característica tan presente na poboación, é complexo definir a as Persoas Altamente Sensibles como un grupo homoxéneo. A pesar diso, existen unha serie de características que aparecen nunha alta porcentaxe delas. Algúns PAS presentan ou recoñecen todas elas mentres outras só recoñécense nalgunha. Entre todas elas podemos destacar:

Características das Persoas Altamente Sensibles
  • No plano emocional declaran vivir as emocións con moita intensidade
  • Son idealistas e con fortes conviccións morais
  • A información que reciben dos sentidos é elevada
  • Manifestan interese pola arte e a creatividade
  • Identifícanse como pensadores intensos e con ideas recorrentes
  • O seu padecimiento á tensión é maior ao do resto de poboación

Que relación existe entre a depresión e as Persoas Altamente Sensibles?
Aínda que as Persoas Altamente Sensibles non teñen por que desenvolver depresión, achouse maior predisposición neste grupo da poboación. Desta maneira non podemos afirmar que ser PAS sexa sinónimo de depresión, pero si podemos concluír que existe unha correlación entre depresión e Alta Sensibilidade. Estudos de diferentes equipos e universidades de varios países confirmaron a existencia deste factor de risco na Alta Sensibilidade, especialmente cando se enfrontan a contornas de crianza negativos.


Todas as PAS presentan Altas Capacidades?
Do mesmo xeito que no caso anterior non se pode afirmar a relación directa entre ambas as características. Con todo estudos relacionados con Altas Capacidades (Gifted) atoparon puntos comúns entre ambas, en especial a sobreexitabilidad presente nos nenos.

En PAS España dispomos de datos suficientes para afirmar que aínda que Alta Sensibilidade e Altas Capacidades non son o mesmo, si comparten moitas características que son necesaria estudar por separado. Por este motivo temos en marcha programas que están a estudar as súas relacións en adultos e na infancia. Esperamos pronto achegar datos concluíntes.


Pode un neno ter Alta Sensibilidade?
Nas presentes datas sabemos que a Alta Sensibilidade ten unha dobre causa ou influencia no seu desenvolvemento. Por unha banda todo apunta a que existe unha relación conxénita e doutro lado está claro o factor ambiental como influencia na súa evolución.

Cando falamos da infancia sempre nos referimos a NAS como Nenos Altamente Sensibles. Esta denominación do mesmo xeito que PAS provén da tradución literal do inglés do termo HSC ou Highly Sensitive Child. Quedaría estraño e incorrecto denominar Nenos PAS á presenza destas características na infancia, posto que sería unha redundancia no concepto. Nese caso falamos de NAS ou Nenos Altamente Sensibles.


Como saber si unha persoas é PAS?
Actualmente dispomos de instrumentos para explorar a Alta Sensibilidade das persoas a través de escalas deseñadas para tal fin. A Asociación Española de Persoas Altamente Sensibles dispón de instrumentos precisos para identificar esta característica a través de escalas ou métodos de observación. Para o público xeral pódese acceder a un Test de Alta Sensibilidade mediante autocuestionario que poden realizar na presente web.

O resultado da versión usuario do Test de Alta Sensiblidad dispoñible nesta web, é unha información de valor informativo e aproximado. En caso de presentar un valor positivo como Acode Altamente Sensible, recomendamos acudir a un profesional cualificado de PAS España que poida avaliar e establecer un tratamento personalizado.


A continuación o Test para usuarios.

Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »